DİGİTURK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu


Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş., Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ve Beytepe Bilişim Ltd. Şti. (“Digiturk” veya “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayanılan Veri İşleme Şartları


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla (“Amaçlar”) ve bu amaç kapsamında karşılık gelen kanuni veri işleme şartına dayanılarak işlenebilecektir:

İlgili amaç için işlenen kategorik olarak kişisel verileriniz

• Kimlik bilgileri

• İletişim bilgileri

• Müşteri İşlem bilgileri

• İşlem Güvenliği bilgileri

• Finans bilgileri

• Pazarlama bilgileri

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

• Ürün ve hizmetlerimizi kullanım alışkanlıklarınız (özellikle içerik tercihleriniz, cihaz bilgileriniz) dikkate alınarak tarafınıza özel tekliflerin hazırlanması, bunların sunulması ve promosyonlar hakkında size bilgi verilmesi,

• Tarafınıza en uygun ürün ve hizmetlerin sağlanması ile sizlere özel hizmet ve pazarlama faaliyetleri sunabilmek için segmentasyon ve profilleme işlemleri yapabilme,

• Digiturk tarafından sağlanan yeni ürün ve hizmetlerden genel ve özel kampanyalardan, indirimlerden, promosyonlar sizlerin haberdar edilebilmesi,

• Digitürk ürün veya hizmetleri ile ilgilenen potansiyel bir müşteri olmanız durumunda, elektronik ticari ileti onayınızın bulunması şartıyla kişisel verilerinizin pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu iletilerin gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

Belirtilen amaç için verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki neden

Açık rızanıza dayalı olarak kişisel verilerin işlenmesi.

İlgili amaç için işlenen kategorik olarak kişisel verileriniz

• Kimlik bilgileri

• İletişim bilgileri

• Müşteri İşlem bilgileri

• İşlem Güvenliği bilgileri

• Finans bilgileri

• Hukuki İşlem

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

• Mevzuatla yükümlü olunan faturalandırma ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile hizmet alımına ilişkin ödeme işlemlerinin takibi,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

• 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuatın gerektirdiği faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

Belirtilen amaç için verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki neden

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili amaç için işlenen kategorik olarak kişisel verileriniz

• Kimlik bilgileri

• İletişim bilgileri

• Müşteri İşlem bilgileri

• İşlem Güvenliği bilgileri

• Finans bilgileri

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

• Digiturk ve iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetten yararlanmanız veya başvurmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve süreç hakkında bilgi verebilme,

• Digiturk tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılmanız için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Hizmet alımına ilişkin ödeme işlemlerinin takibi,

• Digiturk tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin kullanımında akdi ve sözleşmesel yükümlülüklerin ihlalinin tespiti veya önlenmesi

Belirtilen amaç için verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki neden

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili amaç için işlenen kategorik olarak kişisel verileriniz

• Kimlik bilgileri

• İletişim bilgileri

• Müşteri İşlem bilgileri

• Finans bilgileri

• Hukuki İşlem

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

• Digiturk’ün ticari operasyonlarının güvenliğinin sağlanabilmesi adına sunulan hizmetler için gerekli teknik ve idari tüm tedbirlerin alınması,

• Olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere aboneliğinize, şirketimiz ile olan sözleşmeye dair süreçlere ve şirketimizle olan iletişimlerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme.

• İlgili kanallardan elde edilen ve tarafınıza ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimlik tespiti yapılması,

Belirtilen amaç için verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki neden

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili amaç için işlenen kategorik olarak kişisel verileriniz

• Kimlik bilgileri

• İletişim bilgileri

• Müşteri İşlem bilgileri

• İşlem Güvenliği bilgileri

• Finans bilgileri

• Pazarlama bilgileri

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası

• Ürün ve hizmet kullanıcılarının deneyiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

• Ürün ve hizmetlerin pazarlanması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

• Sözleşme ve mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeleri sağlayabilme, kutlama, temenni gibi bildirimleri sağlayabilme,

• Veri kayıplarının önlenebilmesi için teknik kopyalama/yedeklenme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

• Digiturk’ün ticari operasyonlarının güvenliğinin sağlanabilmesi adına sunulan hizmetler için gerekli teknik ve idari tüm tedbirlerin alınması,

• Sistemlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızın analiz edilmesi,

• Kimlik bilgilerinizi ve Digiturk nezdindeki bilgilerinizin doğrulanması ve güncelliğinin sağlanması,

• Her türlü talep, soru ve şikayetinize cevap verilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi,

• Digiturk tarafından düzenlenen ödül, oyun, anket ve çekiliş gibi kampanyaların organizasyonu.

• İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirme,

• Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

Belirtilen amaç için verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki neden

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

• bayilerimize,

• iştiraklerimiz ve grup şirketlerimize,

• iş ortaklarımıza

• bizlere muhasebe, pazarlama, teknik altyapı, finans, hukuk işleri, ödeme tahsilatı vb. konularda servis sunan ve talimatlarımız dahilinde bizler adına veri işleme faaliyeti yürüten tedarikçilerimize,

• kanunen yetkili kamu kurumlarına ve

• kanunen yetkili özel kişilere

Kanun’da belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin yurt içindeki ve yurt dışındaki taraflara aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Eğer yukarıda belirtilen taraflar haricinde üçüncü taraflara aktarım söz konusu olacaksa bu durum hakkında sizlere aktarım öncesinde bilgilendirme yapılacak ve aktarım için gerekmesi halinde açık rızanız alınacaktır.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Digiturk tarafından yukarıda sıralanan Amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda matbu formlar ve sözleşmeler; elektronik ortamda e-posta, web sitesi ve uygulamalar üzerindeki formlar, mobil uygulamalarımızı kullandığınız cihazlar, akıllı televizyonlar ve alıcılar, çerezler ve çağrı merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz, tarafımızdan servis almak isteyen müşteriler ile iletişime geçen iş ortaklarımız tarafından toplanıp bizlere aktarılabilecektir; bu gibi aktarımlar öncesinde bilgilerinizin Şirketimiz tarafından elde edileceğine dair bilgi tarafınıza sunulmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.digiturk.com.tr/kurumsal/kvkveriform/ adresinden ulaşabileceğiniz Digiturk - Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.